Úloha Komisie pre cirkevnú hudbu

Komisia pre cirkevnú hudbu je poradným orgánom košického arcibiskupa - metropolitu Mons. Bernarda Bobera. Spolu s ostatnými komisiami, ktoré z rozhodnutia arcibiskupa v arcidiecéze pôsobia, poskytuje rady v oblasti, za ktorú zodpovedá, a usiluje sa o rozvoj oblasti svojho pôsobenia - cirkevnej hudby.

 

Úlohy Komisie pre cirkevnú hudbu definuje menovací dekrét.
Patrí medzi ne:

  • podpora a rozvoj cirkevnej hudby v arcidiecéze,
  • pomoc a podpora pri vzdelávaní a formácií organistov, chrámových hudobníkov a zborov,
  • získavanie nových cirkevných hudobníkov,
  • príprava a organizácia stretnutí a vzdelávacích aktivít zameraných na liturgickú hudbu,
  • vydávanie odborných stanovísk k hudobným publikáciám pre arcidiecézu,
  • uchovávanie doterajšieho hudobného dedičstva vrátane používania Jednotného katolíckeho spevníka,
  • spolupráca s Hudobnou subkomisiou Liturgickej komisie Konferencie biskupov Slovenska.