Pozdrav otca arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera


Drahí bratia a sestry,

v ostatnom období sme spoločne kráčali po synodálnej ceste, ku ktorej nás pozval Svätý Otec František. Zo spoločného kráčania vzišli mnohé podnety, ktoré sú stále živé a nad ktorými naďalej uvažujeme a snažíme sa ich pretaviť do konkrétnych krokov. Máme radosť, že sa do Synodálneho procesu v našej arcidiecéze zapojili aj cirkevní hudobníci. Vieme dobre, že Cirkev nás učí, že "hudba je neoddeliteľnou súčasťou slávnostnej liturgie". Každú dobrú a užitočnú iniciatívu je potrebné podporiť. Preto som s účinnosťou od 1. septembra 2022 zriadil Komisiu pre cirkevnú hudbu v našej arcidiecéze, ktorej úlohou je podporovať cirkevných hudobníkov v našej arcidiecéze, snažiť sa vzdelávať súčasných a získavať nových cirkevných hudobníkov, strážiť starobylé dedičstvo cirkevnej hudby a podporovať rozvoj cirkevnej hudby v našich kostoloch. Sme radi, že vás máme, pretože cirkevná hudba je veľmi špecifická oblasť, ktorá si vyžaduje veľké množstvo rôznorodých znalostí a vedomostí. Ďakujeme, že sa zapájate do aktivít, ktoré pre vás Komisia pre cirkevnú hudbu pripravuje a sme radi, že hoci niektorí z vás už mnoho rokov slúžia liturgii a spoločenstvu veriacich, naďalej prejavujú záujem a snahu rozširovať svoje vedomosti a znalosti v oblasti cirkevnej hudby.

Prajem a vyprosujem vám veľa Božieho požehnania na príhovor našej Nebeskej Matky a sv. Cecílie, patrónky cirkevnej hudby! 

Mons. Bernard Bober
košický arcibiskup - metropolita