Odpovede na otázky Hodnotenia ASCH

Milí priatelia,

ďakujeme vám za spätnú väzbu na Arcidiecézne stretnutie chrámových hudobníkov dňa 12. novembra 2022 v Košiciach. V tomto článku nájdete hlavné otázky a odpovede na ne:

1. Propagácia

Na základe Dotazníka o stave cirkevnej hudby a cirkevných hudobníkov si, okrem odpovedí na otázky, čo chrámových hudobníkov trápi, ako sú na tom a ako im pomôcť, tvoríme databázu kontaktov, aby sme nemuseli všetko komunikovať prostredníctvom kňazov, ale boli v tomto smere samostatní. Arcidiecézne stretnutie chrámových hudobníkov sme ohlásili v obežníku ACAC v druhej polovici septemba 2022. V rovnakom obežníku boli ako príloha tlačená podoba Dotazníka a list určený kňazom a vám - kolegom hudobníkom. Okrem toho sme poslali niekoľko e-mailov do každej farnosti s prosbou o poskytnutie informácie vám, našim kolegom. Mrzí nás, že sa k niektorým z vás táto informácia nedostala a budeme sa zamýšľať nad tým, ako do budúcna informovanosť zlepšovať.

2. Je vhodné udávať kňazovi tón?

Odporúčame skúsiť dohodnúť sa s kňazom, aby začínal spievať na tóne, ktorým sa končí spev pred ním. Je to možno jednoduchšie :)

3. Môže prijať organista sv. prijímanie po sv. omši?

Áno, určite to vhodné je a dokonca je to možno praktickejšie ako prerušiť hru. Po sv. omši má organista viac možností pripraviť sa na sv. prijímanie a poďakovať sa za sv. prijímanie.

4. Môžem transponovať pieseň do nižšej polohy?

Určite áno, ak sa necítite v zapísanej polohe komfortne, rozhodne táto možnosť existuje a môžete ju využívať.

5. Zasielanie materiálov k zboru vopred.

Notový materiál sme zasielali spolu s organizačnými pokynmi. Ak sa k vám nedostal, zrejme ste nevyplnili Dotazník o stave chrámovej hudby a chrámových hudobníkov, prípadne v ňom neuviedli e-mailovú adresu.

6. Odpovede podľa nového prekladu Rímskeho misála.

Tento problém riešime od februára, ešte od času, keď komisia neexistovala. Máme rozpracované odpovede v rozličných tóninách, po poslednej porade s o. biskupom Marekom sme sa rozhodli počkať na stanovisko Hudobnej subkomisie Liturgickej komisie KBS, ktorá zasadne o týždeň a potom k tomu zaujmeme stanovisko aj my.

Jozef Vaško